สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

ภาษาไทย: หลักสูตรหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Business Administration Program

ภาษาไทย: ชื่อเต็ม : บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจท่องเที่ยวและอีเว้นท์)
ชื่อย่อ : บธ.บ. (ธุรกิจท่องเที่ยวและอีเว้นท์)
ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม : Bachelor of Business Administration (Tourism Business and Events)
ชื่อย่อ : B.B.A (Tourism Business and Events)

ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรมีเนื้อหาครอบคลุมทั้งในด้านการดำเนินการธุรกิจการท่องเที่ยว หลักการมัคคุเทศก์อาชีพ การตลาดสำหรับอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว ระบบสารสนเทศสำหรับการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ  การวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยว จริยธรรมและกฎหมายในวิชาชีพการท่องเที่ยวและการบริการ การจัดการธุรกิจ Mice และ Event โดยเน้นการดำเนินธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและอีเวนท์สมัยใหม่ (Modern Tourism Business and Events) ผ่านการออก Fieldtrip และฝึกบริหารจัดการทริปและอีเว้นท์ทั้งแบบ Face to Face และแบบ Virtual Event 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตรมุ่งหมายที่จะผลิตบัณฑิตที่สามารถ

 1. แสดงออกถึงจริยธรรมทางธุรกิจและธรรมาภิบาลโดยมีความรับผิดชอบต่อสังคมและปฏิบัติตามระเบียบสากลว่าด้วยจรรญาบรรณขององค์กรการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (UNWTO)
 2. มีความรู้และทฤษฎีพื้นฐานในงานหลักทางธุรกิจและในบริบทนานาชาติ
 3. แสดงออกถึงทักษะการสื่อสารทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
 4. แสดงออกถึงความสามารถในการปรับตัวและความรับผิดชอบในการทำงานเป็นกลุ่ม และความตระหนักถึงความหลากหลายของผู้คน
 5. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างแผนธุรกิจ การตัดสินใจ และการแก้ไขปัญหา
   

 1. มุ่งเน้นการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนเข้าใจการดำเนินธุรกิจด้านการท่องเที่ยวเเละอีเวนท์สมัยใหม่ (Modern Tourism Business and Events) 
 2. ผ่านการตรวจประเมินตามมาตรฐาน The International Centre of Excellence in Tourism and Hospitality Education (THE-ICE) 
 3. มีโอกาสเดินทางไปแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการท่องเที่ยวเเละการบริการทั่วโลก

สามารถทำงานได้ทั้งในภาครัฐบาล เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนสามารถทำงานได้แผนกต่าง ๆ ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ เช่น ธุรกิจนำเที่ยว ธุรกิจสายการบิน ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจ Mice ธุรกิจร้านอาหาร มัคคุเทศก์อาชีพ และธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ

 • PLO1  Demonstrate business ethics and good governance in the business context
 • PLO2  Apply fundamental concepts and theories in core functional areas of business and the international context
 • PLO3  Propose business plans under dynamic contexts
 • PLO4  Work in diverse environment
 • PLO5 Apply innovation, digital technology, and data analytic techniques to propose solutions to business problems and to support decision making
 • PLO6  Demonstrate oral and writing skills in business communication

Total credits 138 credits (4-year Bachelor’s Degree)
1. General Education Course 30 credits
     
2. Specific Requirement Course 102 credits
  2.1 Core Course         36 credits
  2.2 Major Required Course     51 credits
  2.3 Minor or Elective Course     15 credits
     
3. Free Elective Course 6 credits
       

 1. Major: Business Administration 
  • 220,000 Baht per Programme :  (For Thai Students)
  • 27,500 Baht per Semester : (For Thai Students)
 2. Major: Tourism Business and Events 
  • 240,000 Baht per Programme :  (For Thai Students)
  • 30,000 Baht per Semester : (For Thai Students)
 3. Major: Hospitality Business Management 
  • 220,000 Baht per Programme :  (For Thai Students)
  • 27,500 Baht per Semester : (For Thai Students)
 4. Major: Logistics and Supply Chain Management Major
  • 240,000 Baht per Programme :  (For Thai Students)
  • 30,000 Baht per Semester : (For Thai Students)
 5. Major: Aviation Business Management
  • 320,000 Baht per Programme :  (For Thai Students)
  • 40,000 Baht per Semester : (For Thai Students)