สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ภาษาไทย: หลักสูตรหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Business Administration Program

ภาษาไทย: ชื่อเต็ม : บริหารธุรกิจบัณฑิต
ชื่อย่อ : บธ.บ.
ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม : Bachelor of Business Administration
ชื่อย่อ : B.B.A

ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรที่ศึกษาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของการบริหารธุรกิจ ได้แก่ การตลาด การบัญชีการเงิน คณิตศาสตร์ สถิติ ภาษี กฎหมายธุรกิจ การบริหารองค์การ และเศรษฐศาสตร์ ทั้งนี้ ยังมีการปรับหลักสูตรใหม่ ให้เน้นการตลาดดิจิทัลทั้งกลยุทธ์ทางการตลาดและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการตลาด รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการตลาดให้มากขึ้นด้วย

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตรมุ่งหมายที่จะผลิตบัณฑิตที่สามารถ

 1. แสดงออกถึงจริยธรรมทางธุรกิจและธรรมาภิบาลโดยมีความรับผิดชอบต่อสังคมและปฏิบัติตามระเบียบสากลว่าด้วยจรรญาบรรณขององค์กรการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (UNWTO)
 2. มีความรู้และทฤษฎีพื้นฐานในงานหลักทางธุรกิจและในบริบทนานาชาติ
 3. แสดงออกถึงทักษะการสื่อสารทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
 4. แสดงออกถึงความสามารถในการปรับตัวและความรับผิดชอบในการทำงานเป็นกลุ่ม และความตระหนักถึงความหลากหลายของผู้คน
 5. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างแผนธุรกิจ การตัดสินใจ และการแก้ไขปัญหา
   

 1. ปรับหลักสูตรใหม่ เน้นเรื่องการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) ทั้งกลยุทธ์ทางการตลาดและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการตลาด
 2. สามารถออกแบบหลักสูตรของตัวเองได้ ตามความสนใจและความถนัดของตนเอง 
  • การจัดการธุรกิจยุคดิจิตอล 
  • การตลาด 
  • การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 
  • การเป็นผู้ประกอบการ
 3. ได้เรียนกับอาจารย์ชาวต่างชาติ รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรทั้งในและต่างประเทศ  

สามารถทำงานได้ทั้งในภาครัฐบาล เอกชน และประกอบธุรกิจส่วนตัว ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เช่น การเงิน การตลาด การบริหารทรัพยากรบุคคล ธุรกิจระหว่างประเทศ และการผลิต เป็นต้น

 • PLO1  Demonstrate business ethics and good governance in the business context
 • PLO2  Apply fundamental concepts and theories in core functional areas of business and the international context
 • PLO3  Propose business plans under dynamic contexts
 • PLO4  Work in diverse environment
 • PLO5 Apply innovation, digital technology, and data analytic techniques to propose solutions to business problems and to support decision making
 • PLO6  Demonstrate oral and writing skills in business communication

Total credits 138 credits (4-year Bachelor’s Degree)
1. General Education Course 30 credits
     
2. Specific Requirement Course 102 credits
  2.1 Core Course         36 credits
  2.2 Major Required Course     51 credits
  2.3 Minor or Elective Course     15 credits
     
3. Free Elective Course 6 credits
       

 1. Major: Business Administration 
  • 220,000 Baht per Programme :  (For Thai Students)
  • 27,500 Baht per Semester : (For Thai Students)
 2. Major: Tourism Business and Events 
  • 240,000 Baht per Programme :  (For Thai Students)
  • 30,000 Baht per Semester : (For Thai Students)
 3. Major: Hospitality Business Management 
  • 220,000 Baht per Programme :  (For Thai Students)
  • 27,500 Baht per Semester : (For Thai Students)
 4. Major: Logistics and Supply Chain Management Major
  • 240,000 Baht per Programme :  (For Thai Students)
  • 30,000 Baht per Semester : (For Thai Students)
 5. Major: Aviation Business Management
  • 320,000 Baht per Programme :  (For Thai Students)
  • 40,000 Baht per Semester : (For Thai Students)