บริหารธุรกิจ

สุพรรณิการ์ ขวัญเมือง
ประธานและผู้ประสานงานหลักสูตร

อีเมล: supannika.khu@mfu.ac.th

Dr.Justin Kraemer

อีเมล: justin.kra@mfu.ac.th

ดร. ปรัศนีย์ ณ.คีรี

อีเมล: pratsanee.nak@mfu.ac.th

 

ดร. ปณิตา ราชแพทยาคม

อีเมล: panita.rac@mfu.ac.th

Dr.Lahcene Makhloufi

อีเมล: lahcene.mak@mfu.ac.th

ศรุตนันท์ โสภณิก

อีเมล: sarutanan.sop@mfu.ac.th

ดุลยลักษณ์ บุตรขุนทอง

อีเมล: dulyaluk.but@mfu.ac.th

สุดศิริ รุ่งเรือง

อีเมล: sudsiri.run@mfu.ac.th

วชิร พลบุญ

อีเมล: wachira.pon@mfu.ac.th

ชินพงศ์ กันนา

อีเมล: chinnapong.kan@mfu.ac.th

ดร.นาตาชา มาศวิเชียร

อีเมล: natacha.mas@mfu.ac.th

ผณินทร สิทธิพงศ์
ลาศึกษาต่อ

อีเมล: -

ภูพิงค์ มะโน
ลาศึกษาต่อ

อีเมล: -