ธุรกิจการท่องเที่ยวและอีเว้นท์

ดร.อาทิตยา ปาทาน
ประธานและผู้ประสานงานหลักสูตร

อีเมล: athitaya.pat@mfu.ac.th

ดลพร สุวรรณเทพ

อีเมล: donlaporn.suw@mfu.ac.th

Dr.Matej Balen

อีเมล: matej.bal@mfu.ac.th 

Jiang Chun

อีเมล: chun.jia@mfu.ac.th

ธีรพันธ์ ทัศนิยม
ลาศึกษาต่อ

กุสุมา ทุ่งพรวน
ลาศึกษาต่อ

อีเมล: kusuma.tun@mfu.ac.th