การจัดการธุรกิจบริการ

ผศ.ปิยะนาฎ จันทร์กระจ่าง
ประธานและผู้ประสานงานหลักสูตร

อีเมล: piyanart.jun@mfu.ac.th

ดร.ชัชชญา ยอดสุวรรณ

อีเมล: chachaya@mfu.ac.th

ดร.พรพิมล ไชยสนิท

อีเมล: pornpimol.cha@mfu.ac.th

Dr.Kenneth John Butcher

อีเมล: kenneth.but@mfu.ac.th

โปรยชัย กล้าขยัน
(ลาศึกษาต่อ)

อีเมล: -

ปิยนุช ปรางขำ
(ลาศึกษาต่อ)

อีเมล: -

ดร.กษิดิ์เดช ตรีทอง

อีเมล: kasidech.tre@mfu.ac.th