การจัดการธุรกิจการบิน

ดร.กรวิทย์ ฟักคง
ประธานและผู้ประสานงานหลักสูตร

อีเมล: korawit.fak@mfu.ac.th

ธีริศ เทพเฉลิม

อีเมล: teeris.the@mfu.ac.th

ธันวา แก้วเกษ
ลาศึกษาต่อ

อีเมล: -

ณัฐพล รังสฤษฎ์วรการ

อีเมล: nattaphon.ran@mfu.ac.th

จารุกิตติ์ ไชยวรรณ์
ลาศึกษาต่อ

อีเมล: charukit.cha@mfu.ac.th

ภูตะวัน โฮ วงศ์ใหญ่
ลาศึกษาต่อ

อีเมล: phutawan.ho@mfu.ac.th

ดร. ธฤตวัน เจริญพร

อีเมล: tarittawan.cha@mfu.ac.th