การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

กฤช สิทธิวางค์กูล
ประธานและผู้ประสานงานหลักสูตร

อีเมล: krit.sit@mfu.ac.th

ผศ. ดร.ณรัฐ หัสชู

อีเมล: narat.has@mfu.ac.th

ดร.พรวศิน ศิริสวัสดิ์

อีเมล: pornwasin.sir@mfu.ac.th

ผศ. ดร.ทศพร อารีราษฎร์

อีเมล: tosporn.arr@mfu.ac.th

ดร.สุนิดา ธิว่อง

อีเมล: sunida.tiw@mfu.ac.th

ดร.สมรรถชัย แย้มสอาด

อีเมล: samatthachai.yam@mfu.ac.th

Anvar Variskhanov

อีเมล: anvar.var@mfu.ac.th

Wangchuk Rabten

อีเมล: Wangchuk.rab@mfu.ac.th