เศรษฐศาสตร์

ผศ. ดร.ณัฐพันธุ์ กองบัวใหม่
ประธานและผู้ประสานงานหลักสูตร

อีเมล: nattapan.kon@mfu.ac.th

ผศ. ดร.ณัฐพรพรรณ อุตมา

อีเมล: nathapornpan@mfu.ac.th

ผศ. ดร.ร่มเย็น โกไศยกานนท์
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.SEAMEO RIHED

อีเมล: romyen@mfu.ac.th

มัลลิกา จันต๊ะคาด
ลาศึกษาต่อ

อีเมล: -

ปริญญากรณ์ แพงศรี

อีเมล: parinyakorn.pae@mfu.ac.th

วราวุฒิ เรือนคำ

อีเมล: warawut.rua@mfu.ac.th